Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Cơ hội đầu tư về khởi nghiệp thông minh tại Việt Nam

Thư ký: Bà Vũ Thị Mỹ Lệ, email: myle310@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

dangkyngay