Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Fintech trong khởi nghiệp thông minh

Chủ tọa: Ông Đào Tùng - IFI (Việt Nam)

Thư ký: Bà Bùi Ngọc Oanh, email: ngocoanh86.198@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Tạ Đăng Chí, email: tadangchi@gmail.com

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

dangkyngay