Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


La Francophonie và Asean

Chủ tọa: Ông Trần Văn Công - Trường ĐH Hà Nội (Việt Nam)

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Cẩm Linh, email: camlinh@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Phí Công Tuấn, email: congtuan@vnu.edu.vn

Ấn phẩm La Francophonie en Asie-Pacifique: 

http://fap.ifi.vnu.edu.vn/index.php/FAP/about (Tổng biên tập: Ngô Tự Lập)

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

dangkyngay