Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


La Francophonie và Nhật Bản

Chủ tọa: Bà Ngô Minh Thủy - Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục (Việt Nam)

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hà Anh, email: anhnth@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

  • Ông Shine Toshihiko - Viện Nghiên cứu Văn hóa và Ngôn ngữ Châu Á và Châu Phi, Đại học Ngoại ngữ Tokyo (Nhật Bản)
  • Bà Nguyễn Minh Nguyệt  - Trường ĐH Hà Nội (Việt Nam)
  • Ông Hồ Như Hải - Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam (Việt Nam)
  • Ông Lê Văn Tuyến, Nghiên cứu sinh Đại học Nantes (Việt Nam)

Danh sách khách mời

dangkyngay