Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Mô hình phát triển và hợp tác Nam - Nam trong thời đại 4.0

Giới thiệu: Thế giới đang phát triển nhanh chóng, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi cần phải có một mô hình mới cho sự hợp tác của các nước đang phát triển trên toàn thế giới. Những lý thuyết, kinh nghiệm và cơ hội cần phải được sẻ chia để xây dựng một mô hình phù hợp vì tương lai chung.

Chủ tọa: Ông Lê Phước Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Việt Nam)

Thư ký: Bà Vũ Thị Mỹ Lệ, email: myle310@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời