Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Vấn đề môi trường và khởi nghiệp thông minh

Giới thiệu: Quá trình phát triển kinh tế thường gây ra nạn hủy hoại và ô nhiễm môi trường. Chúng ta đang đánh đổi môi trường để đạt được sự tăng trưởng kinh tế. Làm sao để phát triển kinh tế mạnh và bền vững mà thiên nhiên, con người và cả hậu thế không phải trả giá? Đó là vấn đề quan trọng trong vấn đề khởi nghiệp mới. Khởi nghiệp thông minh phải là các hoạt động khởi nghiệp giúp giảm thiểu hoặc xử lý được các mối nguy về môi trường.

Chủ tọa: Ông Lương Minh Huân – EDF - VCCI (Việt Nam)

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Cẩm Linh, email: camlinh@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

dangkyngay