Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Xây dựng hệ sinh thái quốc tế cho khởi nghiệp thông minh

Chủ tọa: Ông Phan Xuân Thắng - Giám đốc vườn ươm 3i (Việt Nam)

Thư ký: Bà Đào Anh Thư, email: anhthu.dao@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

 

dangkyngay