Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của Riga Marine (P 15) bắt đầu lúc 16h00 thứ 5 ngày 18/8/2011, tại phòng học 201 của IFI. Tiêu đề : "Intégration d’un moteur de visualisation OpenGL dans la plateforme de simulation...
Buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của Riga Marine (P 15) bắt đầu lúc 16h00 thứ 5 ngày 18/8/2011, tại phòng học 201 của IFI.

Tiêu đề : "Intégration d’un moteur de visualisation OpenGL dans la plateforme de simulation GAMA",

Hội đồng bao gồm các thành viên sau :
Ông Nguyen Trong Phuc, (phản biện, ĐHCN)
Ông Ngo Hong Son (thư ký, ĐHBKHN)
Ông Ho Tuong Vinh (chủ tịch, IFI)
Ông Richard Canal (giám sát, IFI)
Ông Jean Daniel Zucker (giám sát, IRD)