Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Thứ 5, ngày 16 tháng 2 năm 2012, tại Hội trường Amphi sẽ diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của Nguyễn Đức Thịnh và Phạm Hải Quang Vào lúc 14h, Nguyen Duc Thinh"Complex Networks" et la structure multipartie des...
Thứ 5, ngày 16 tháng 2 năm 2012, tại Hội trường Amphi sẽ diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của Nguyễn Đức Thịnh và Phạm Hải Quang

 

Vào lúc 14h, Nguyen Duc Thinh

"Complex Networks" et la structure multipartie des graphes"

Hội đồng giám khảo buổi bảo vệ bao gồm :

   1. Thầy Alain Boucher, Phụ trách đào tạo IFI, chủ tịch hội đồng
   2. Thầy Đỗ Phan Thuận, Giảng viên tin học, ĐHBK HN, phản biện
   3. Cô Trương Thị Diệu Linh, Giảng viên tin học, ĐHBK HN, thư ký
   4. Thầy Victor Moraru, Giảng viên tin học, IFI, giám khảo  
   5. Thầy Nguyễn Hồng Quang, Giảng viên tin học, IFI, giám khảo

Vào lúc 15h, Phạm Hải Quang

"Vers un développement distribué efficace des processus d'adaptation de documents multimédias"

Hội đồng giám khảo buổi bảo vệ bao gồm :

   1. Thầy Alain Boucher, Phụ trách đào tạo IFI, chủ tịch hội đồng
   2. Thầy Nguyễn Hồng Quang, Giảng viên tin học, IFI, phản biện
   3. Thầy Victor Moraru, Giảng viên tin học, IFI, thư ký
   4. Thầy Đỗ Phan Thuận, Giảng viên tin học, ĐHBK HN, giám khảo
   5. Cô Trương Thị Diệu Linh, Giảng viên tin học, ĐHBK HN, giám khảo