Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Bảo vệ tốt nghiệp

Buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Thị Thương Huyền, thứ 4, ngày 10/11/2010, tại Hội trường Amphi, Lúc 10 h, " Application de la fouille de texte aux lettrines" Hội đồng giám...
Buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Thị Thương Huyền, thứ 4, ngày 10/11/2010, tại Hội trường Amphi,

Lúc 10 h,

" Application de la fouille de texte aux lettrines"

Hội đồng giám khảo bao gồm các thành viên sau :

Cô Trần Thị Thanh Hải, (người phản biện, ĐHBKHN)

Cô Vũ Thị Hương Giang (thư ký, ĐHBKHN)

Thầy Alain Boucher (giám thị, IFI)

Thầy Hồ Tường Vinh (giám thị, IFI)

Thầy Richard Canal (chủ tịch hội đồng, IFI)