Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Soutenance du mémoire

Thứ 6, 23/09/2011, buổi bảo vệ tốt nghiệp của Ludovic Sudre được thực hiện tại Hội trường Marcel Dassault, IFI Lúc 10 h, "Business Project Management ; Activation/désactivation d’un compte utilisateur" ...
Thứ 6, 23/09/2011, buổi bảo vệ tốt nghiệp của Ludovic Sudre được thực hiện tại Hội trường Marcel Dassault, IFI

Lúc 10 h,

"Business Project Management ; Activation/désactivation d’un compte utilisateur"


Thành viên hội đồng bao gồm :

Ông Alain Boucher (chủ tịch, IFI)
Bà Vu Thi Huong Giang, (phản biện, ĐHBKHN)
Ông Ta Tuan Anh (thư ký, ĐHBKHN)
Ông Nguyen Hong Quang (giám sát, IFI)
Ông Victor Moraru (giám sát, IPH)

Tóm tắt :
Luận văn này là kết quả sau 5 tháng thực tập tại Công ty Pentalog Vietnam. Đợt thực tập này nằm trong chương trình đào tạo và trao đổi sinh viên năm Master 2 giữa IFI và trường Đại học đối tác La Rochelle.

Các từ khóa :
Développement, Java, JSP, Servlets, Web Services, Ajax.