Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Xemina IFI - 14h00, thứ 5 ngày 11 tháng 3 năm 2010

Buổi xemina do VÕ Đức Ân, nghiên cứu sinh IFI - IRD - Paris 6 trình bày lúc 14h00 ngày thứ 5, 11/3/2010, tại IFI. Tiêu đề:Hướng đến ngôn ngữ để biệt hóa các hiện tượng trong mô...
Buổi xemina do VÕ Đức Ân, nghiên cứu sinh IFI - IRD - Paris 6 trình bày lúc 14h00 ngày thứ 5, 11/3/2010, tại IFI.

Tiêu đề:

Hướng đến ngôn ngữ để biệt hóa các hiện tượng trong mô hình tác tử.

Người trình bày : VÕ Đức Ân.