Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Xemina nghiên cứu IFI - 14h00, 13 tháng 5 năm 2010

Xemina nghiên cứu do Thầy Nguyễn Hồng Quang, giảng viên-nghiên cứu của IFI trình bày vào ngày thứ 5, 13 tháng 5 năm 2010, lúc 14h00.Tiêu đề: Lưới tính toán và các...
Xemina nghiên cứu do Thầy Nguyễn Hồng Quang, giảng viên-nghiên cứu của IFI trình bày vào ngày thứ 5, 13 tháng 5 năm 2010, lúc 14h00.

Tiêu đề: Lưới tính toán và các ứng dụng