Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


Chuyến thăm của Phó Thủ Tướng Việt Nam và Tổng Giám đốc của AUF tại IFI

Sáng thứ 6, ngày 26 tháng 9 năm 2008, vào lúc 7h30, Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam NGUYỄN Thiện Nhân và Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF...

Sáng thứ 6, ngày 26 tháng 9 năm 2008, vào lúc 7h30, Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam NGUYỄN Thiện Nhân và Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF Bernard CERQUIGLINI, đã thăm Viện Tin học Pháp ngữ (IFI).

 

 

Visite du Vice Premier Ministre du Vietnam et du Recteur de l'AUF

 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Giám đốc phụ trách nghiên cứu của IFI giới thiệu chung về các hoạt động của IFI, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Tổng Giám đốc AUF đã thăm phòng nghiên cứu MSI (chủ đề Mô hình hóa và mô phỏng tin học), thư viện, phòng thực hành, phòng học ngoại ngữ đa phương tiện. Hai nhà lãnh đạo cũng đã có buổi gặp gỡ với giáo viên, sinh viên, cựu sinh viên và nghiên cứu viên của IFI tại Hội trường Amphi.

Sau đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Tổng Giám đốc AUF đã có buổi gặp riêng tại phòng họp của IFI.