Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.edu.vn


[Đề án 844-bộ KHCN] - IFI trúng thầu nhiệm vụ 02

[Đề án 844-bộ KHCN] - IFI trúng thầu nhiệm vụ 02
Ngày 12/07/2019, IFI đã nhận được Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ số 02 - đề án 844. Đây là nhiệm vụ thứ hai IFI đã nhận trong năm 2019 từ Bộ Khoa học & Công nghệ về việc phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp Quốc gia.

Nhiệm vụ 02 về "Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp ĐMST tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội." hướng tới hai mục tiêu cơ bản:

  • Thúc đẩy triển khai các chương trình nâng cao năng lực, bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức cơ bản về khởi nghiệp ĐMST tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội 
  • Tăng số lượng và chất lượng các nhóm khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam, đặc biệt là từ các nhà nghiên cứu trong các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm tăng cường vai trò của các Trường Đại học (đặc biệt là ĐHQGHN), viện nghiên cứu trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia