Đối tác trong nước

Các hoạt động và dự án nghiên cứu của IFI có sự tham gia chặt chẽ của các học giả thuộc các trường đại học và các viện nghiên cứu danh tiếng.

Các trường đại học, viện nghiên cứu:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học Hạ Long 

- Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội

- Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trung tâm Thông tin thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ đào tạo Kinh tế-Tài chính, Quản Trị và Môi trường Việt Nam 

Các doanh nghiệp và tổ chức:

- Tổng Công ty mạng lưới Viettel (VTNET)

- Infinity Blockchain Labs (IBL)

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

- Hiệp hội doanh nghiệp Hưng Yên

- Báo Diễn đàn doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- IFI Solution

- Venture Management Consulting Group (VMCG)

- Công ty GH Hospitality

- PR Elite School