Trường ĐH Lyon 1 và ĐH La Rochelle sang thăm và làm việc tại IFI

Trong hai ngày 05 và 16 tháng 10 năm 2015, Viện Quốc tế Pháp ngữ đã đón tiếp hai phái đoàn của Trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 và Trường Đại học La Rochelle sang thăm và làm việc với Viện.

Xây dựng ĐH nghiên cứu: Quy trình IT – I&T

Năm 2013, lần đầu tiên ĐHQGHN ban hành hướng dẫn số 1206/HD-ĐBCLGD (gọi tắt là Bộ tiêu chí 1206) về các tiêu chí của đại học nghiên cứu (ĐHNC) để làm căn cứ phân tích nội bộ,...

Giữ vững lá cờ đầu trong cả nước về khoa học cơ bản

Năm 2013 - 2014, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh, ĐHQGHN đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo,...

Bước tiến mới trong chuẩn hoá giáo viên trình độ quốc tế

Với mong muốn đóng góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng đội ngũ giáo viên có đầy đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận chuẩn quốc tế...

Tiên phong đổi mới và sáng tạo

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học hướng đến chuẩn quốc tế là một trong những quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng tại Nghị quyết 29-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ...