Bạn biết gì về Trường Đại học Quản trị Normandie?

Bạn biết gì về Trường Đại học Quản trị Normandie?

 11:06 18/03/2021

Trường Đại học Quản trị Normandie (École de Management Normandie) là đối tác của Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) trong việc tổ chức chương trình đào tạo Thạc sĩ Fintech đầu tiên tại Việt Nam và thứ hai của Đông Nam Á.

global fanpage
VNU
global fanpage