Tuyển dụng Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính, và Công nghệ tài chính

Tuyển dụng Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính, và Công nghệ tài chính

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nguồn nhân lực trình độ cao về giảng dạy, nghiên cứu và quản lý và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) tuyển dụng nhân sự làm việc tại Viện.

Tuyển dụng Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Truyền thông số và Xuất bản

Tuyển dụng Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Truyền thông số và Xuất bản

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nguồn nhân lực trình độ cao về giảng dạy, nghiên cứu và quản lý và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IFI) tuyển dụng nhân sự làm việc tại Viện.

Tuyển dụng tiến sĩ (giảng viên và nghiên cứu viên) Phòng Nghiên cứu truyền thông, Văn hóa và Khởi nghiệp

Tuyển dụng tiến sĩ (giảng viên và nghiên cứu viên) Phòng Nghiên cứu truyền thông, Văn hóa và Khởi nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nguồn nhân lực trình độ cao về giảng dạy, nghiên cứu và quản lý và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IFI) tuyển dụng nhân sự làm việc tại Phòng nghiên cứu Truyền thông, Văn hóa và Khởi nghiệp (IFI-ECCE).

tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng giảng viên tiếng Anh và tiếng Pháp

Triển khai Kế hoạch năm học 2021-2022, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IFI) cần tuyển dụng bổ sung các giảng viên tham gia giảng dạy tiếng Anh, tiếng Pháp (làm việc ngay) cho các chương trình đào tạo của IFI và thực hiện các công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của IFI được giao.

Thông báo tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên đợt II năm 2021

Thông báo tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên đợt II năm 2021

Triển khai Kế hoạch, Nhiệm vụ năm học 2021-2022, IFI tiếp tục cần bổ sung nhân sự trình độ cao tham gia trực tiếp vào công tác Quản lý, Giảng dạy và Nghiên cứu làm việc tại các đơn vị thuộc Viện.

global fanpage
VNU
global fanpage