Bộ môn Đào tạo dự bị

PHỤ TRÁCH

Ngô Bích Thu

Email: ngobichthu@vnu.edu.vn 

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thu Hằng

Email: thuhang91@vnu.edu.vn

 

 

 

 


global fanpage
VNU
global fanpage