Bộ phận Thanh tra và Pháp chế

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Nguyễn Thanh Tuấn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hằng

ĐT: 0976 762 988

Email: thuhang@vnu.edu.vn

 

Chuyên viên: Bùi Ngọc Oanh

ĐT: 0914 025 555

Email: ngocoanh86198@vnu.edu.vn

 


global fanpage
global fanpage