Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

TRƯỞNG BAN

Ngô Tự Lập

 Phó Trưởng ban

Phan Thị Thu Phương

ĐT: 0983 588 548

Email: phanthuphuong@vnu.edu.vn

 Thư ký

Nguyễn Thanh Tuấn

ĐT: 0912 148 183

Email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

 Thành viên

Phan Xuân Thắng

ĐT: 0916 113 186

Email: thangpx@vnu.edu.vn

 Thành viên

Đậu Thị Ánh Tuyết

ĐT: 0912 648 143

Email: anhtuyet@vnu.edu.vn

QĐ187 Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống Covid 19

 

 * Quy chế làm việc và phân công của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19


global fanpage
VNU
global fanpage