PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN (IFI-COOP)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Quyên

Email: tran.thiquyen@vnu.edu.vn 

Chuyên viên: Bùi Thanh Hằng 

Email: hangbui@vnu.edu.vn

 


global fanpage
VNU
global fanpage