Fintech
Fintech
Infocom

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

TRƯỞNG PHÒNG

Đào Tùng

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Quyên

 Bộ phận Quản lý Khoa học

Phụ trách: Đào Tùng

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 305

Di động: 0913 321 966

Email: tungd@vnu.edu.vn

 Bộ phận Hợp tác phát triển

Phụ trách: Trần Thị Quyên

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 307

Di động: 0983 363 879

Email: tran.thiquyen@vnu.edu.vn

 Bộ phận Truyền thông

Phụ trách: Trang Huỳnh Như

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 307

Di động: 0886  777 714

Email: thnhu@vnu.edu.vn