Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Viện trưởng

Signed IFI TB 309 Chuc danh chu ky TS Phùng Danh Thắng, Phó Viện trưởng 001