Danh sách các quốc gia có học viên được đào tạo ở IFI

STT Quốc gia Quốc kỳ
1 Cộng hòa Ni-giê 

2 Cộng hòa Haiti 

3 Cộng hòa Tô-gô 

4 Cộng hòa Ghi-nê 

5 Cộng hòa Trung Phi 

6 Cộng hòa Công-gô 

7 Cộng hòa dân chủ Công-gô 

8 Cộng hòa Bu-run-đi  

9 Cộng hòa Cốt-đi-voa 

10 Cộng hoà Ma-li  

11 Cộng hòa Ca-mơ-run 

12 Cộng hoà Ma-đa-gát-xca 

13 Cộng hòa Bénin  

14

Cộng hòa Tchad

15 Buốc-ki-na Pha- xô 

16 Cộng hòa Xê-nê-gan 

17

Campuchia

18

Việt Nam

19

Trung Quốc

20

Lào

21

Thái Lan

 


global fanpage
VNU
global fanpage